@ctua 1/4_2008

@ctua

ezine01.01.2008 - n° 1ezine

Uw geneesmiddelen, onze zorg Vos médicaments, notre préoccupation 
    Voor alle vragen en suggesties: comm@fagg-afmps.be
Wil u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, gelieve dit te laten weten op dit adres.
    Pour tous vos questions et suggestions: comm@fagg-afmps.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin d'information, il vous suffit d'envoyer un courriel à cette adresse.
 Over het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG)
Het FAGG is operationeel sedert 1 januari 2007 en is de bevoegde autoriteit voor het verzekeren van de veiligheid, de kwaliteit en de klinische doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten op de markt. In het belang van de volksgezondheid zorgt het FAGG ervoor dat de bevolking kan beschikken over de nodige geneesmiddelen.
 A propos de l'Agence Fédérale des Médicaments et
des Produits de Santé (AFMPS)
L'AFMPS est opérationnelle depuis le 1 janvier 2007 et est l'autorité compétente pour garantir la sécurité , la qualité et l'efficacité des médicaments et des produits de santé sur le marché. Dans l'intérêt de la santé publique, l'AFMPS veille à ce que la population puisse disposer des médicaments dont elle a besoin. 
be
Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable : Administrateur-generaal van het FAGG - Administrateur-général de l'AFMPS
Last updated on 18/01/2009